رئیس جمهور بایدن پروژه باغ آقای قهرمان را لغو می کند که توسط آقای ترامپ پیشنهاد شده است