رئیس جمهور بایدن دستورالعمل اجرایی محدود کردن سفر از اروپا ، برزیل و آفریقای جنوبی را امضا کرده است