رئیس جمهور بایدن از همتای فرانسوی خود خواست که با تقویت اتحاد موافقت کند