رئیس جمهور الجزایر فرمانی را تصویب کرد که قانون اساسی اصلاح شده را تصویب کرد