رئیس جمهور آمریکا قول داده است که به بازسازی غزه کمک کند