رئیس جمهور آمریکا دستور بسته شدن زندان های خصوصی را صادر کرده است