رئیس جمهور آلمان نامزدی خود را برای دوره دوم اعلام کرد