دیپلمات های چینی 30 سال متوالی است که از آفریقا بازدید می کنند