دیپلمات های آمریکایی وزیر امور خارجه را به مخالفت با رئیس جمهور ترامپ فراخوانده اند