دیپلمات های آمریکایی در خارج از کشور از استفاده از رسانه های اجتماعی منع شده اند