دو ماه مانده به المپیک ، چرا ژاپن هنوز به آرامی واکسیناسیون COVID می کند؟