دولت لائوس استفاده تجاری از واکسن ها را ممنوع کرده است