دولت اسپانیا از مردم محلی می خواهد که کودکان مهاجر را بپذیرند