دلیل اینکه چرا تعداد عفونت های جدید در سیدنی (استرالیا) همچنان در حال افزایش است