دلیل اینکه بلندترین کوه سوئد تنها در یک سال 2 متر سقوط کرده است