در 24 ساعت گذشته ، اسپانیا 680،540 واکسیناسیون را ثبت کرده است