در هنگام رفتن به سوپرمارکت ، به طور تصادفی به مردان جوان واکسن COVID-19 تزریق شد