در ماه ژانویه ، میزان مرگ و میر ناشی از COVID-19 در سراسر جهان رکورد زد