در طول پرواز ، تایلند خوردن و آشامیدن و مجلات را ممنوع می کند