در داخل مسابقه واکسن سریع علیه COVID-19 در اسرائیل