در جهان 90.18 میلیون مورد و 1.93 میلیون مرگ به علت COVID-19 ثبت شده است