در جهان بیش از 93.6 میلیون مورد COVID-19 ثبت شده است