در جهان بیش از 89.4 میلیون مورد و 1.9 میلیون مرگ و میر ناشی از COVID-19 ثبت شده است