در جهان بیش از 85.6 میلیون مورد COVID-19 ثبت شده است