در جهان بیش از 171.1 میلیون مورد COVID-19 ثبت شده است