در جریان اعتراضات در ساختمان کنگره آمریکا چهار نفر کشته شدند