دانشمندان از دولت سوئیس می خواهند که اقدامات بیشتری انجام دهد