دارو برای درمان COVID-19 با آنتی بادی های مونوکلونال (CT-P59)