داروساز آمریکایی به دلیل صدمه زدن عمدی به 500 دوز واکسن COVID دستگیر شد