دادگاه انگلیس درخواست بنیانگذار ویکی لیکس برای وثیقه را رد کرد