خطر پوسیدگی رادیواکتیو برای درمان سرطان به دلیل تاخیر در پرواز ناشی از COVID