خبری که رئیس جمهور ترامپ قصد دارد با 21 اسلحه از کاخ سفید خداحافظی کند