خانواده 4 نسل آمریکایی واکسن COVID-19 را با هم دریافت کردند