حمایت اضافی از استانهای هم مرز تایلند برای منزوی کردن کارگران در خانه