حزب خلق انقلابی لائو 6 هدف برای توسعه اقتصادی – اجتماعی اتخاذ می کند