حباب برای جلوگیری از شیوع COVID-19 در دهکده المپیک در توکیو ترکید