جمعیت کره جنوبی برای اولین بار در سال 2020 کاهش می یابد.