توییتر معاون رئیس جمهور پنس عکس روی جلد آقای بایدن – خانم هریس را تغییر داد