تعداد ویروس های SARS-CoV-2 در سراسر جهان نزدیک به 87 میلیون ویروس است