تعداد موارد COVID-19 در سراسر جهان بیش از 165 میلیون مورد است