تعداد موارد COVID-19 در سراسر جهان بیش از 105.5 میلیون نفر است