تعداد موارد COVID-19 در روز برای اولین بار در انگلیس بیش از 60،000 مورد است