تعداد موارد COVID-19 در تایلند از 10 هزار مورد گذشته است