تعداد موارد COVID-19 در اسپانیا بیش از 2 میلیون مورد بوده است