تعداد موارد COVID-19 در اروپا بیش از 30 میلیون مورد است