تعداد موارد جدید COVID-19 در کره به بیش از 1000 مورد در روز بازگشته است