تعداد مرگ و میر ناشی از COVID-19 در هند از 300،000 VND فراتر رفته است