تعداد مرگ و میر ناشی از COVID-19 در تایلند از 3000 مورد گذشته است