تعداد مرگ و میر در آلمان و بلژیک به ترتیب بیش از 40،000 و 20،000 نفر است