تعالیم وی برای جوانان روس از اهمیت ویژه ای برخوردار است